Even toelichten

Ouders kunnen de kosten voor de opvang van hun kinderen beneden de 12 jaar inbrengen als vermindering van hun belastbaar inkomen. Ze kunnen deze uitgaven aftrekken van hun belastingen. Dat staat zo in het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992. Vanaf dit jaar is kinderopvang door scholen eveneens aftrekbaar.

Nu ook voor vakantie-initiatieven van het jeugdwerk!

Op 2 september 2005 keurde de Vlaamse Regering een besluit goed dat de fiscale aftrek van de opvang van 3 tot 12-jarigen in Vlaanderen wil verruimen. Via dit besluit wordt ook opvang in jeugdwerkinitiatieven en sportkampen fiscaal aftrekbaar voor kinderen tot 12 jaar. Concreet betekent dit dat dat de uitgaven die ouders in 2005 doen voor de opvang van hun kinderen tot 12 jaar door jeugdwerkinitiatieven en sportkampen, in aanmerking komen voor fiscale aftrek. Deze kosten kunnen dus al worden vermeld op de belastingsbrief van 2006.
Enkel erkende jeugdwerkinitiatieven en sportkampen van erkende instanties komen hiervoor in aanmerking.

Volledige aftrekbaarheid?

Op 14 juli 2005 gaf federaal minister van Financiën Didier Reynders enige toelichting via een persmededeling. Hierin maakt hij een onderscheid tussen “algemene” vakantie-activiteiten en meer “specifieke” vakantie-activiteiten.

  • de kosten voor “algemene” activiteiten kunnen volledig worden ingebracht en zijn dus volledig fiscaal aftrekbaar. Hieronder vallen de vakantie-programma’s van jeugdwerkinitiatieven (speelpleinwerking, kampen,…)
  • de kosten voor sportkampen (tennisstage, paardrijden,…) worden beschouwd als een “specifieke” activiteit en zijn slechts voor 50 % aftrekbaar

In beide gevallen beloopt het maximaal aftrekbaar bedrag 11,20 euro per dag en per kind.

Bewijzen zijn nodig: attesten

Om deze kosten te kunnen aftrekken, moeten de ouders over bewijzen beschikken. Daarom zullen ze een “attest” vragen aan de initiatiefnemers, in ons geval de betrokken jeugdwerkinitiatieven. Een dergelijk attest omvat twee luiken:

Een eerste luik geeft een bevestiging van

  • het gemeente- of provinciebestuur dat het jeugdwerkinitiatief (dat kan dus lokaal of provinciaal zijn) erkend is op basis van het decreet van 14 februari 2003.
  • de landelijk georganiseerde jeugdvereniging die in de vakantie rechtstreeks met kinderen werkt; hiervoor zal de afdeling Jeugd en Sport bevestigen dat ze erkend is via het decreet van 29 maart 2002 op het Vlaamse jeugdbeleid. (Alle betrokken landelijk georganiseerde jeugdverenigingen kregen reeds een dergelijk attest toegestuurd)

Een tweede luik: wordt ingevuld door het betrokken jeugdwerkinitiatief, per kind en per vakantieperiode. Hierop staan vermeld:

  • de naam en voornaam van het kind
  • de geboortedatum van het kind (alleen kinderen beneden de 12 jaar komen in aanmerking!)
  • de periode waarin het kind werd opgevangen (alleen schoolvakanties! eventueel specifiëren naar voor- of namiddag)
  • het aantal opvangdagen
  • het dagtarief (er is maximum 11,20 euro per dag aftrekbaar)
  • het totaal ontvangen bedrag

Moet dat allemaal wel?

Deze regeling geeft ouders een financieel voordeel… en (h)erkent hierbij ook het jeugdwerk. Minister Anciaux beseft dat deze positieve regeling een extra administratieve opdracht met zich meebrengt voor het jeugdwerk en de betrokken administraties. Maar, géén kampvuur zonder hout sprokkelen… Daarom is er het engagement om één en ander zo éénvoudig en praktisch mogelijk te maken. Met administratieve overlast is niemand gebaat.

Samengevat

Ouders kunnen per kind aan een jeugdwerkinitiatief dat een vakantieaanbod organiseert of aan de inrichter van een sportkamp, een attest vragen. Dit attest is voor ouders een bewijs van het bedrag dat zij voor deelname van hun kind betaalden, en dat ze van hun belastingen kunnen aftrekken. Zaak is wel om alvast de nodige gegevens goed te registreren. De attesten zouden voor 1 maart 2006 moeten worden bezorgd aan de betrokken ouders.

Voor meer informatie

Gerda Van Roelen
02/553.41.41
gerda.vanroelen@wvc.vlaanderen.be

Groepsploeg
groepsploeg@60ste.be